Tổ chức học, thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT căn bản - 6/2018

Tổ chức học, thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT căn bản - 6/2018