Trang chủ
Thông báo
118 lượt xem 07/11/2018 09:41:23 PM
Kết quả thi Anh Văn ngày 28-10-2018

70 lượt xem 07/11/2018 09:34:13 PM
Kết quả thi Anh Văn ngày 21-10-2018

185 lượt xem 24/10/2018 02:35:27 PM
Kết quả thi tin ngày 22/9/2018

140 lượt xem 25/09/2018 10:26:08 AM
Kết quả thi Anh Văn ngày 16-9-2018

690 lượt xem 16/06/2017 09:05:27 AM
Tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh (A1,A2, B1, B2) theo khung 6 bậc

Trường Cao đẳng Cộng đồng phối hợp với Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh theo khung 6 bậc.

526 lượt xem 12/05/2017 10:11:53 AM
Thông báo tổ chức thi chứng chỉ B Anh văn ngày 04/06/2017

Thi chứng chỉ B Anh văn

495 lượt xem 16/06/2017 09:05:27 AM
Tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh (A1,A2, B1, B2) theo khung 6 bậc

Trường Cao đẳng Cộng đồng phối hợp với Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh theo khung 6 bậc.

499 lượt xem 12/05/2017 10:11:53 AM
Thông báo tổ chức thi chứng chỉ B Anh văn ngày 04/06/2017

Thi chứng chỉ B Anh văn

THƯ VIỆN ẢNH